1. Kdo bude zpracovávat vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje bude zpracovávat Martin Malý, IČ: 63380358, se sídlem v Brně, Selská 33/70, 614 00.
  Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?
  Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo právního základu, jsou následující:
  jméno a příjmení (u fyzických osob a obchodních firem, IČO a sídlo),
  datum narození (pouze u jednatelů společností),
  kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail),
  jméno, příjmení a pracovní zařazení oprávněných osob (nezbytné pro komunikaci v souvislosti s poskytováním služeb).
  informace o využívání našich produktů a služeb, včetně historie objednávek
 2.  Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
  Osobní údaje získáváme přímo od klientů a z veřejných zdrojů (zejména z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku apod.).
 3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?
  Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv.
  Kontaktní údaje našich klientů však využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb. Ta se zpravidla týkají produktů a služeb podobných těm, které jsme klientovi již poskytli. Tyto kontakty můžeme použít pro účely rozesílání, pokud adresát tento účel již neodmítl.
  Každý má právo kdykoli bezplatně odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to zasláním zprávy na adresu info@dataweb.cz .
  Rádi bychom také upozornili, že ne každá zpráva, kterou od nás obdržíte, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy nutné komunikovat s uživateli a klienty a při velkém počtu příjemců to nelze udělat jinak než zasláním hromadného e-mailu. Proto některé ze zasílaných zpráv nejsou obchodními sděleními (například oznámení o změnách obchodních podmínek).
 4. Jak zpracováváme osobní údaje?

Martin Malý je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to i prostřednictvím určených zprostředkovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze Martinu Malému nebo pověřeným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování. 
 Externí reklamní systémy
Naše webové stránky www.dataweb.cz využívají reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.
6. Soubory cookie
Naše webové stránky www.dataweb.cz používají ke svému provozu tzv. soubory cookie. Webové stránky využívají také službu Google Analytics a případně další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc ("Google"), Facebook Inc. V souvislosti s využíváním těchto služeb se používají také soubory cookie.
Co jsou to soubory cookie a jak s jejich používáním souhlasíte?
Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webových stránek www.dataweb.cz, k personalizaci zobrazení webových stránek a k cílení reklamy. Tyto soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče prostřednictvím konkrétní navštívené stránky a umožňují nám zaznamenávat informace o vaší návštěvě, rozpoznat vaše zařízení atd.
Zaškrtnutím políčka souhlasu ve webovém rozhraní souhlasíte s používáním souborů cookie a se zpracováním údajů o vás společností Google, dalšími společnostmi a naší společností způsobem a pro účely uvedené níže.
Jaké soubory cookie používáme a k jakým účelům?
Naše webové stránky používají relační (dočasné) soubory cookie, které se automaticky vymažou, jakmile opustíte webové rozhraní. Používá také trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou vymazány.
Soubory cookie používané webovými stránkami jsou buď soubory cookie první strany, nebo soubory cookie třetích stran.

naše webové stránky. Jedná se o základní soubory cookie a výkonnostní soubory cookie. Mohou být dočasné nebo trvalé.
Soubory cookie třetích stran - tyto soubory cookie jsou přiřazeny jiné doméně, než je doména našich webových stránek, i když jste na našich webových stránkách. Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat naše webové stránky a zobrazovat vám reklamu na míru. Jedná se o funkční soubory cookie a soubory cookie pro cílení a reklamu.
Konkrétní typy používaných souborů cookie a jejich účel:
Základní soubory cookie - tyto soubory cookie vám umožňují procházet webové rozhraní a používat základní funkce. Tyto soubory cookie vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
Výkonnostní soubory cookie - tyto soubory cookie slouží k analýze toho, jak webové rozhraní používáte (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další podobné informace). Údaje shromážděné těmito soubory cookie jsou anonymní.
Funkční soubory cookie - tyto soubory cookie se používají k personalizaci obsahu zapamatováním přihlašovacích údajů, zeměpisné polohy a podobně. Prostřednictvím funkčních souborů cookie mohou být shromažďovány a zpracovávány osobní údaje.
Cílové a reklamní soubory cookie-Tyto soubory cookie se používají k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo něj. Prostřednictvím reklamních souborů cookie mohou být shromažďovány a zpracovávány osobní údaje. Informace o vašem používání našich webových stránek můžeme také sdílet s našimi partnery a konzultanty v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Můžete nějak zabránit ukládání souborů cookie do svého počítače?
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Upozorňujeme, že pokud používání souborů cookie odmítnete, možná nebudete moci využívat všechny funkce webového rozhraní.
7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou všechny zákonné důvody pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Jakmile tedy oprávnění ke zpracování osobních údajů skončí, budou vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, pro které není vyžadován váš souhlas ze zákona.

8. Jak chráníme osobní údaje?
Martin Malý přijímá veškerá technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů způsobem stanoveným zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou v naší společnosti pod neustálou kontrolou, a to jak v elektronické, tak fyzické podobě. Pro zajištění maximální ochrany údajů jsme zavedli moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy. K ochraně osobních údajů používáme následující bezpečnostní prvky:
Šifrovaná komunikace
Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty používané k ukládání osobních údajů jsou uchovávány v zabezpečeném prostředí.
Všechna úložiště jsou vybavena jedinečnými přístupovými hesly.
Ve všech našich zařízeních jsou nainstalovány placené antiviry.
Přístup k osobním údajům je omezen na zaměstnance nebo smluvní partnery, kteří je potřebují k výkonu své práce na základě zásady "need-to-know" (např. fakturace, zákaznický servis atd.). Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Abychom zajistili ochranu údajů před neoprávněným přístupem, zavedli jsme systém kontroly přístupu.

Právo na omezení zpracování
Subjekty údajů mají právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů (žádost můžete zaslat e-mailem na adresu info@dataweb.cz), pokud: (i) subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu nezbytnou k tomu, aby správce ověřil přesnost osobních údajů, nebo (ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů, nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo iv) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, dokud se neověří, že oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Právo vznést námitku
Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Martin Malý provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Martin Malý o vysvětlení situace nebo požadovat, aby Martin Malý provedl nápravná opatření, zejména blokování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
Pokud Martin Malý žádosti podané podle předchozí věty nevyhoví, má subjekt údajů právo na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

MÁTE DOTAZ?

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si naši stránku o ochr. os. údajů.

Odemkněte potenciál webových stránek

image

Aby se Vám náš web dobře používal

cookie
(Souhlas s cookies)

Nastavení cookies

Technické a bezpečnostní cookies

analytické cookies

marketingové cookies

POJĎME SPOLUPRACOVAT!

Pojďme společně vytvořit systém pro správu webu, který nejen splní, ale i předčí vaše očekávání.

Začít